تیرآهن لانه زنبوری

ردیف نامسایزوزن هر شاخه (kg)کارخانهمحل بارگیریواحدقیمت (تومان
بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%) تومان
1تیرآهن 22 لانه زنبوری22325ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخه5,045,000
454,050
2تیرآهن 24 لانه زنبوری24375 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخهتماس بگیرید
-
3تیرآهن 12 لانه زنبوری12125 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخهتماس بگیرید
-
4تیرآهن 27 لانه زنبوری27425ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخهتماس بگیرید
-
5تیرآهن 30 لانه زنبوری30507 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخهتماس بگیرید
-
6تیرآهن 20 لانه زنبوری20275ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخه4,559,000410,310
7تیرآهن 18 لانه زنبوری18225ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخه3,596,000
323,640
8تیرآهن 16 لانه زنبوری16195 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخه3,302,000297,180
9تیرآهن 14 لانه زنبوری14155ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان شاخه2,660,000
239,400

منوی اصلی