هاش سبک

ردیفنامسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریواحد قیمتقیمت
(تومان بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%)تومان
1هاش HEA سایز 10 سانتی متر1012201 بنگاه تهران کیلوگرم40,3603,632
2هاش HEA سایز 12 سانتی متر1212239بنگاه تهران کیلوگرم39,4403,550
3هاش HEA سایز 14 سانتی متر1412297بنگاه تهران کیلوگرم22,0101,981
4هاش HEA سایز 16 سانتی متر1612365 بنگاه تهران کیلوگرم25,6802,311
5هاش HEA سایز 18 سانتی متر1812426بنگاه تهران کیلوگرم22,9302,064
6هاش HEA سایز 20 سانتی متر2012508 بنگاه تهران کیلوگرم22,0101,981
7هاش HEA سایز 22 سانتی متر2212606 بنگاه تهران کیلوگرم50,4504,541
8هاش HEA سایز 24 سانتی متر2412702 بنگاه تهران کیلوگرم57,7905,201
9هاش HEA سایز 26 سانتی متر2612764 بنگاه تهران کیلوگرم50,4504,541
10هاش HEA سایز 28 سانتی متر2812875 بنگاه تهران کیلوگرم50,4504,541
11هاش HEA سایز 30 سانتی متر3012999 بنگاه تهران کیلوگرم50,4504,541
12هاش HEA سایز 32 سانتی متر32121172بنگاه تهران کیلوگرم59,6305,367
13هاش HEA سایز 34 سانتی متر34121260 بنگاه تهران کیلوگرم59,6305,367
14هاش HEA سایز 36 سانتی متر36121344 بنگاه تهران کیلوگرم59,6305,367
15هاش HEA سایز 40 سانتی متر40121500 بنگاه تهران کیلوگرم55,0404,954
16هاش HEA سایز 45 سانتی متر45121680بنگاه تهران کیلوگرمتماس بگیرید
-
17هاش HEA سایز 50 سانتی متر50121860بنگاه تهران کیلوگرمتماس بگیرید
-
18هاش HEA سایز 55 سانتی متر55121992بنگاه تهران کیلوگرمتماس بگیرید
-
19هاش HEA سایز 60 سانتی متر60122136بنگاه تهران کیلوگرم45,8704,128

عنوان

هاش سنگین

ردیفنامسایزطول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریواحد قیمتقیمت
(تومان بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%)تومان
1هاش HEA سایز 10 سانتی متر1012201 بنگاه تهران کیلوگرم40,3603,632
2هاش HEA سایز 12 سانتی متر1212239بنگاه تهران کیلوگرم39,4403,550
3هاش HEA سایز 14 سانتی متر1412297بنگاه تهران کیلوگرم22,0101,981
4هاش HEA سایز 16 سانتی متر1612365 بنگاه تهران کیلوگرم25,6802,311
5هاش HEA سایز 18 سانتی متر1812426بنگاه تهران کیلوگرم22,9302,064
6هاش HEA سایز 20 سانتی متر2012508 بنگاه تهران کیلوگرم22,0101,981
7هاش HEA سایز 22 سانتی متر2212606 بنگاه تهران کیلوگرم50,4504,541
8هاش HEA سایز 24 سانتی متر2412702 بنگاه تهران کیلوگرم57,7905,201
9هاش HEA سایز 26 سانتی متر2612764 بنگاه تهران کیلوگرم50,4504,541
10هاش HEA سایز 28 سانتی متر2812875 بنگاه تهران کیلوگرم50,4504,541
11هاش HEA سایز 30 سانتی متر3012999 بنگاه تهران کیلوگرم50,4504,541
12هاش HEA سایز 32 سانتی متر32121172بنگاه تهران کیلوگرم59,6305,367
13هاش HEA سایز 34 سانتی متر34121260 بنگاه تهران کیلوگرم59,6305,367
14هاش HEA سایز 36 سانتی متر36121344 بنگاه تهران کیلوگرم59,6305,367
15هاش HEA سایز 40 سانتی متر40121500 بنگاه تهران کیلوگرم55,0404,954
16هاش HEA سایز 45 سانتی متر45121680بنگاه تهران کیلوگرمتماس بگیرید
-
17هاش HEA سایز 50 سانتی متر50121860بنگاه تهران کیلوگرمتماس بگیرید
-
18هاش HEA سایز 55 سانتی متر55121992بنگاه تهران کیلوگرمتماس بگیرید
-
19هاش HEA سایز 60 سانتی متر60122136بنگاه تهران کیلوگرم45,8704,128

منوی اصلی