تیرآهن ذوب آهن اصفهان

ردیفنامسایزوزن(kg)تعداد شاخه در هر بستهمحل بارگیریواحد قیمت
(تومان بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%)تومان
1تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544کارخانهکیلوگرم15.9601.436
2تیرآهن 14 ذوب نیمه سبک1413740کارخانهکیلوگرم16.1401.453
3تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1417230کارخانهکیلوگرم16.5101.486
4تیرآهن 16 ذوب نیمه سبک1624018کارخانهکیلوگرم16.1401.453
5تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1621024کارخانهکیلوگرم16.9701.527
6تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1815536کارخانهکیلوگرم15.3201.379
7تیرآهن 18 ذوب نیمه سبک1819030کارخانهکیلوگرم15.4101.387
8تیرآهن 20 ذوب نیمه سبک2022524کارخانهکیلوگرم15.2201.370
9تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان2027518کارخانهکیلوگرم16.2301.461
10تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان2232516کارخانهکیلوگرم15.3201.379
11تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان2437514کارخانهکیلوگرم16.7801.510
12تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان2742512کارخانهکیلوگرم15.6801.411
13تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان3050610کارخانهکیلوگرم18.3401.651

منوی اصلی