میلگرد ذوب آهن

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت
(تومان بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%)تومان
1میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 12شاخه آجدار کیلوگرم15.1851,367
2میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 14شاخه آجدار کیلوگرم14.6301,317
3میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 16شاخه آجدار کیلوگرم14.6301,317
4میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 18شاخه آجدار کیلوگرم14.4901,304
5میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 20شاخه آجدار کیلوگرم14.5901,313
6میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 22شاخه آجدار کیلوگرم14.4901,304
7میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 25شاخه آجدار کیلوگرم14.5901,313
8میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 28شاخه آجدار کیلوگرم14.4901,304
9میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 32شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
10میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری 36شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-

میلگرد نیشابور

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت
(تومان بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%)تومان
1میلگرد 10 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 10شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
2میلگرد 12 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 12شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
3میلگرد 14 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 14شاخه آجدار کیلوگرم13.8651.248
4میلگرد 16 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 16شاخه آجدار کیلوگرم13.8651.248
5میلگرد 18 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 18شاخه آجدار کیلوگرم13.8651.248
6میلگرد 20 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 20شاخه آجدار کیلوگرم13.8651.248
7میلگرد 22 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 22شاخه آجدار کیلوگرم13.8651.248
8میلگرد 25 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 25شاخه آجدار کیلوگرم13.8651.248
9میلگرد 28 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 28شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
10میلگرد 32 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری 32شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-

میلگرد ظفر بناب

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت
(تومان بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%)تومان
1میلگرد 8 ظفر بنابA2کارخانهشاخه 12 متری 8شاخه آجدار کیلوگرم15.2301.371
2میلگرد 10 ظفر بناب A2کارخانهشاخه 12 متری 10شاخه آجدار کیلوگرم15.0401.354
3میلگرد 10 ظفر بناب A3کارخانهشاخه 12 متری 10شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
4میلگرد 12 ظفر بناب A3کارخانهشاخه 12 متری 12شاخه آجدار کیلوگرم15.0401.354
5میلگرد 12 ظفر بناب A2کارخانهشاخه 12 متری 12شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
6میلگرد 12 ظفر بناب A4کارخانهشاخه 12 متری 12شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
7میلگرد 14 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری 14شاخه آجدار کیلوگرم14.7701.329
8میلگرد 14 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری 14شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
9میلگرد 16 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری 16شاخه آجدار کیلوگرم14.7701.329
10میلگرد 16 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری 16شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
11میلگرد 18 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری 18شاخه آجدار کیلوگرم14.7701.329
12میلگرد 18 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری 18شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
13میلگرد 20 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری 20شاخه آجدار کیلوگرم14.7701.329
14میلگرد 20 ظفر بناب A4کارخانهشاخه 12 متری 20شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
15میلگرد 22 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری 22شاخه آجدار کیلوگرم14.7701.329
16میلگرد 22 ظفر بناب A4کارخانهشاخه 12 متری 22شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
17میلگرد 25 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری 25شاخه آجدار کیلوگرم14.7701.329
18میلگرد 25 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری 25شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
19میلگرد 28 ظفر بناب A3کارخانهشاخه 12 متری 28شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
20میلگرد 28 ظفر بنابA4کارخانهشاخه 12 متری 28شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
21میلگرد 32 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری 32شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-

میلگرد راد همدان

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت
(تومان بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%)تومان
1میلگرد 8 راد همدانA2کارخانهشاخه 12 متری 8شاخه آجدار کیلوگرم15.6451.408
2میلگرد 8 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 8شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
3میلگرد 10 راد همدانA2کارخانهشاخه 12 متری 10شاخه آجدار کیلوگرم15.4201.388
4میلگرد 10 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 10شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
5میلگرد 12 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 12شاخه آجدار کیلوگرم15.0951.359
6میلگرد 14 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 14شاخه آجدار کیلوگرم15.0001.350
7میلگرد 16 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 16شاخه آجدار کیلوگرم15.0001.350
8میلگرد 18 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 18شاخه آجدار کیلوگرم15.0001.350
9میلگرد 20 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 20شاخه آجدار کیلوگرم15.0001.350
10میلگرد 22 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 22شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-
11میلگرد 25 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 25شاخه آجدار کیلوگرم15.0451.354
12میلگرد 28 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 28شاخه آجدار کیلوگرم15.0451.354
13میلگرد 32 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری 32شاخه آجدار کیلوگرمتماس بگیرید-

منوی اصلی