ورق آلومینیوم انبار تهران

ردیفعنوانآلیاژابعاد (m)قیمت (ریال)
1ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۳۱۰۵۰عرض ۱۱,۳۶۰,۰۰۰
2 ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۴۱۰۵۰عرض ۱۱,۳۶۰,۰۰۰
3ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۵۱۰۵۰عرض ۱۱,۳۶۰,۰۰۰
4 ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۶۱۰۵۰عرض ۱۱,۳۶۰,۰۰۰
5ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۸۱۰۵۰عرض ۱۱,۳۶۰,۰۰۰
6ورق آلومینیوم ضخامت ۱۱۰۵۰عرض ۱۱,۳۶۰,۰۰۰
7 ورق آلومینیوم ضخامت ۲۱۰۵۰عرض ۱۱,۳۶۰,۰۰۰
8ورق آلومینیوم ضخامت ۴۱۰۵۰عرض ۱۱,۴۹۰,۰۰۰
9 ورق آلومینیوم ضخامت ۵۱۰۵۰عرض ۱۱,۴۹۰,۰۰۰
10 ورق آلومینیوم ضخامت ۶۱۰۵۰عرض ۱۱,۴۹۰,۰۰۰
11ورق آلومینیوم ضخامت ۷۱۰۵۰عرض ۱۱,۴۹۰,۰۰۰
12 ورق آلومینیوم ضخامت ۸۱۰۵۰عرض ۱۱,۴۹۰,۰۰۰
13 ورق آلومینیوم ضخامت ۱۰۱۰۵۰عرض ۱۱,۴۹۰,۰۰۰
14ورق آلومینیوم ضخامت ۱۲۱۰۵۰عرض ۱۱,۵۹۰,۰۰۰
15ورق آلومینیوم ضخامت ۱۵۱۰۵۰عرض ۱۱,۵۹۰,۰۰۰

منوی اصلی