ورق استنلس استیل انبار تهران

ردیفعنوانابعاد (m)حالت قیمت (ریال)
1 ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۱*۲شیت۱,۵۵۰,۰۰۰
2ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۲۱*۲شیت۱,۵۴۰,۰۰۰
3ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۳۱*۲شیت۱,۵۴۰,۰۰۰
4 ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۴۱*۲شیت۱,۵۴۰,۰۰۰
5ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۵۱*۲شیت۱,۵۴۰,۰۰۰
6ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۶۱*۲شیت۱,۵۴۰,۰۰۰
7ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۸۱*۲شیت۱,۵۴۵,۰۰۰
8 ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۰۱*۲شیت۱,۵۷۰,۰۰۰
9ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۲۱*۲شیت۱,۷۶۰,۰۰۰
10ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۱۵۱*۲شیت۱,۷۶۰,۰۰۰
11ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۲۰۱.۵*۳شیتتماس بگیرید

12 ورق استیل ۳۱۶ ضخامت ۱۱*۲شیتتماس بگیرید

13 ورق استیل ۳۱۶ ضخامت ۲۱*۲شیتتماس بگیرید

14ورق استیل ۳۱۶ ضخامت ۳۱*۲شیتتماس بگیرید

15ورق استیل ۴۳۰ ضخامت ۱۱*۲شیتتماس بگیرید

16ورق استیل ۴۳۰ ضخامت ۲۱*۲شیتتماس بگیرید

17 ورق استیل ۴۳۰ ضخامت ۳۱*۲شیتتماس بگیرید

منوی اصلی