ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیفعنوانابعاد (m)محل تحویلقیمت (ریال)
1ورق روغنی ۰.۵۰ رول فولاد مبارکهعرض ۱اصفهان
تماس بگیرید

2ورق روغنی ۰.۵۰ شیت فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵اصفهان
۲۹۹,۰۰۰

3ورق روغنی ۰.۶۰ رول عرض ۱ فولاد مبارکهعرض ۱ اصفهان
۲۶۹,۰۰۰

4ورق روغنی ۰.۶۰ رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵اصفهان
۲۶۹,۰۰۰

5 ورق روغنی ۰.۷۰ شیت فولاد مبارکهعرض ۱ اصفهان
تماس بگیرید

6ورق روغنی ۰.۷۰ رول فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵اصفهان
تماس بگیرید

7ورق روغنی ۰.۸۰ شیت فولاد مبارکهعرض ۱ اصفهان
۲۶۰,۰۰۰

8ورق روغنی ۰.۸۰ رول فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵اصفهان
تماس بگیرید

9 ورق روغنی ۰.۹۰ شیت فولاد مبارکهعرض ۱ اصفهان
۲۶۰,۰۰۰

10ورق روغنی ۰.۹۰ رول فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵اصفهان
۲۶۰,۰۰۰

11 ورق روغنی ۱ رول عرض ۱ فولاد مبارکهعرض ۱ اصفهان
۲۶۰,۰۰۰

12 ورق روغنی ۱ رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵اصفهان
تماس بگیرید

13ورق روغنی ۱.۲۵ شیت فولاد مبارکهعرض ۱ اصفهان
تماس بگیرید

14ورق روغنی ۱.۲۵ رول فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵اصفهان
۲۶۳,۰۰۰
15 ورق روغنی ۱.۵ رول عرض ۱ فولاد مبارکهعرض ۱ اصفهان
۲۶۳,۰۰۰
16ورق روغنی ۱.۵ رول عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵اصفهان
۲۶۳,۰۰۰
17ورق روغنی ۲ رول فولاد مبارکهعرض ۱ اصفهان
تماس بگیرید

منوی اصلی