ورق پابرش فولاد مبارکه

ردیفنام ضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان
بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%) تومان
1ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 2.5 میلی متر2.5رول ST37 1.25فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
16,9721,527
2ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 5 میلی متر5رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
18,0731,627
3ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 8 میلی متر8رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
18,0731,627
4ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 6 میلی متر6رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,7981,602
5ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 2 میلی متر2رول ST37 1فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
6ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 10 میلی متر10رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,7981,602
7ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 15 میلی متر15رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,8891,610
8ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 12 میلی متر12رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,7981,602
9ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 3 میلی متر3رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
10ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 5 میلی متر5رول ST37 1فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
11ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 4 میلی متر4رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
12ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 4 میلی متر4رول ST37 1.25فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
13ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 4 میلی متر4رول ST37 1فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
14ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 3 میلی متر3رول ST37 1.25فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
15ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 3 میلی متر3رول ST37 1فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
16ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 2 میلی متر2رول ST37 1.25فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
17ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 5 میلی متر5رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
18ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 6 میلی متر6رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
19ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 8 میلی متر8رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
20ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 10 میلی متر10رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
21ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 12 میلی متر12رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
22ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 15 میلی متر15رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید-
23ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 2 میلی متر2رول ST37 1فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
16,6971,503
24ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 2 میلی متر2رول ST37 1.25فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,4311,569
25ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 3 میلی متر3رول ST37 1فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
تماس بگیرید-
26ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 3 میلی متر3رول ST37 1.25فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
16,9721,527
27ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 3 میلی متر3رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,3391,561
28ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 4 میلی متر4رول ST37 1فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
تماس بگیرید-
29ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.25 متر ضخامت 4 میلی متر4رول ST37 1.25فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
تماس بگیرید-
30ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1.5 متر ضخامت 4 میلی متر4رول ST37 1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,3391,561
31ورق سیاه پابرش فولاد مبارکه عرض 1 متر ضخامت 5 میلی متر5رول ST37 1فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
تماس بگیرید-

ورق st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نامضخامت(mm)حالت ابعاد(m) کارخانهقیمت (تومان
بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%) تومان
1ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 2.5 میلیمتر2.5شیت1/30×طول درخواستیفولاد اصفهانتماس بگیرید-
2ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 6 میلیمتر6شیت1.5فولاد اصفهانتماس بگیرید-
3ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 20 میلیمتر20شیت1×6فولاد اصفهان18,8071,693
4ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 30 میلیمتر30شیت1×6فولاد اصفهان18,8071,693
5ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 15 میلیمتر15شیت1×6فولاد اصفهان17,7981,602
6ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 25 میلیمتر25شیت1×6فولاد اصفهان18,8071,693
7ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 3 میلیمتر3شیت1/5×6فولاد اصفهانتماس بگیرید-
8ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 3 میلیمتر3شیت1/25×طول درخواستیفولاد اصفهانتماس بگیرید-
9ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 4 میلیمتر4شیت1/5×6فولاد اصفهانتماس بگیرید-
10ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 4 میلیمتر4شیت1/25×طول درخواستیفولاد اصفهانتماس بگیرید-
11ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 5 میلیمتر5شیت1/5×6فولاد اصفهانتماس بگیرید-
12ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 6 میلیمتر6شیت1/5×6فولاد اصفهانتماس بگیرید-
13ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 8 میلیمتر8شیت1/5×6فولاد اصفهانتماس بگیرید-
14ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 10 میلیمتر10شیت1/5×6فولاد اصفهانتماس بگیرید-
15ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 12 میلیمتر12شیت1/5×6فولاد اصفهانتماس بگیرید-
16ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 15 میلیمتر15شیت1/5×6فولاد اصفهانتماس بگیرید-
17ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 8 میلیمتر8شیت1.5فولاد اصفهانتماس بگیرید-
18ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 10 میلیمتر10شیت1.5فولاد اصفهانتماس بگیرید-
19ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 12 میلیمتر12شیت1.5فولاد اصفهانتماس بگیرید-
20ورق برشی st37 فولاد اصفهان ضخامت 15 میلیمتر15شیت1.5فولاد اصفهانتماس بگیرید-

ورق برشی st52 فولاد مبارکه

ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان
بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%) تومان
1ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر46*1/5شیتفولاد مبارکه کارخانهتماس بگیرید-
2ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر86*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید-
3ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر66*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید-
4ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر36*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
تماس بگیرید-
5ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر46*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,4441,750
6ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4.5 میلیمتر4.56*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
تماس بگیرید-
7ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر56*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,4441,750
8ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر66*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,4441,750
9ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر86*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,4441,750
10ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر106*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,4441,750
11ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر126*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,444
1,750
12ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر156*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,444
1,750
13ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمتر36*1/5شیتفولاد مبارکه کارخانهتماس بگیرید
-
14ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر56*1/5شیتفولاد مبارکه کارخانهتماس بگیرید
-
15ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر66*1/5شیتفولاد مبارکه کارخانهتماس بگیرید
-
16ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر86*1/5شیتفولاد مبارکه کارخانهتماس بگیرید
-
17ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر106*1/5شیتفولاد مبارکه کارخانهتماس بگیرید
-
18ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر126*1/5شیتفولاد مبارکه کارخانهتماس بگیرید
-
19ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر156*1/5شیتفولاد مبارکه کارخانهتماس بگیرید
-
20ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر66*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
21ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر86*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
22ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر106*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
23ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر126*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
24ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر156*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
25ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر106*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
26ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر126*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
27ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر156*1/5شیتفولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید
-

ورق سیاه فابریک st52

ردیفنامضخامت(mm)حالت ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان
بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%) تومان
1ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فابریک فولاد st524شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,166
1,725
2ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فابریک فولاد st525شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,166
1,725
3ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st528شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,166
1,725
4ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st5210شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,166
1,725
5ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st5212شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,533
1,758
6ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فابریک فولاد st5215شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,533
1,758
7ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st526شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
19,1661,725

ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان

ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانه محل بارگیریقیمت (تومان
بدون ارزش افزوده)
ارزش افزوده
(9%) تومان
1ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st3712شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,9731,618
2ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st3710شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
3ورق سیاه ضخامت 12 میلیمتر فابریک فولاد st3712شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
4ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st378شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
17,9731,618
5ورق سیاه ضخامت 6 میلیمتر فابریک فولاد st376شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
18,340
1,651
6ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st3710شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
18,3401,651
7ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فابریک فولاد st3715شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
18,3401,651
8ورق سیاه ضخامت 3 میلیمتر فابریک فولاد st373شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
-
9ورق سیاه ضخامت 4 میلیمتر فابریک فولاد st374شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
18,0651,626
10ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فابریک فولاد st375شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه اصفهان
18,3401,651
11ورق سیاه ضخامت 5 میلیمتر فابریک فولاد st375شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
12ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st378شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
13ورق سیاه ضخامت 10 میلیمتر فابریک فولاد st3710شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
14ورق سیاه ضخامت 15 میلیمتر فابریک فولاد st3715شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه ساوه
تماس بگیرید
-
15ورق سیاه ضخامت 8 میلیمتر فابریک فولاد st378شیت6*1.5فولاد مبارکه بنگاه تهران
تماس بگیرید
-

منوی اصلی