قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

عرضه بصورت شیت و رول

موجود در ضخامت های:

0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 0.9

قیمت روز:

تماس بگیرید

نام و نام خانوادگی